در کشوری که .!!

کد خبر: 446-991126 گروه: یادداشت
یکشنبه, 26 بهم 1399 22:25
در کشوری که  .!!

در کشوری که برخی فکر میکنند کل دنیا دست به دست هم داده تا  مسلمانان واقعی این کشور  را از پای در بیاورند .

⚡️در کشوری که برخی فکر میکنند  ستون و خیمه گاه  عالم هستی هستند و عدل و داد در جهان بدست آنان ایجاد خواهد شد  !!
⚡️در کشوری که  دنیا بدنبال جذب نخبگانش است  ولی خودشان دنبال سرک کشیدن به زندگی خصوصی نخبگانش است  که چه میپوشند و چه فکر میکنند و چه تفریحی دارند تا بهانه ای شود برای به حاشیه راندنشان .
⚡️در کشوری که ریا کاری ، چاپلوسی و دروغگویی  نردبان ترقی برخی شده و میشود .
⚡️در کشوری که برای بدست آوردن شغلی آبرومند باید رساله ها حفظ کنند و به دروغ بنویسند در نماز جمعه شرکت میکنند و ملتزم به مواردی شوند که اعتقادی ندارند و نمیدانند چیست .
⚡️درکشوری که  نقاب ها ، روزانه و ساعتی  در حال تغییر و رنگ عوض کردن هستند تا منافع مادی و معنوی شخصی تامین شود .
⚡️در کشوری که دهها متولی فرهنگ دارد و مردمش متولیان فرهنگش را نمی شناسند .
⚡️در کشوری که حاکمانش جور دیگر فکر میکنند و مردمش جور دیگر .
⚡️در کشوری که خودشان را با خودشان مقایسه میکنند نه با مردمان دیگر ملل .
⚡️در کشوری که برخی حرفشان حرف خداست و مسئولیتشان را از خدا میگیرند .
⚡️در کشوری که عقل و منطق برخی مردمانش دست دیگران است .
⚡️در کشوری که برخی عاجز از فکر و اندیشه اند  و امیدشان به معجزه است
⚡️در کشوری که مشارکت سیاسی را به بهشت و جهنم گره میزنند .
⚡️در کشوری که عرف و شرع و قانون تا جایی مقبول است که منافع شخصی را تامین کند .
⚡️در کشوری که برخی مردمش از تاریخ درس نمیگیرند .
⚡️در کشوری که ندانم کاری و نادانی را به قضا و قدر مربوط میکنند .
⚡️در کشوری که تحصیلکرده هایش تابع عوام هستند .
⚡️در کشوری که برخی شعار و عملشان یکی نیست .
⚡️در کشوری که صحبت از رقص و شادی و جوانی تاوان دارد  .
⚡️ در کشوری که یک چهارم مردمش افسرده هستند .
⚡️ در کشوری که تصمیمات گرفته شده حق است یا باطل ،سیاه است یا  سفید ، خودی هست و غیر خودی ، مسلمان است و کافر .
و‌‌..‌

  آیا آن کشور  آبادانی بخود خواهد دید؟ باید بر این جملات اندیشه کرد ، باید اندیشید که اگر مسیری اشتباه رفته شده مراقب باشیم دیگر به زیر خط فقر تاریخ رانده نشویم !!


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو