تأثیر نوع حکمروایی بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور

مینا محمدخانی حکمروایی یک مفهوم در علم سیاسی است که به تعریف و اجرای قوانین و مقررات برای اداره و حکمرانی یک کشور یا جامعه اشاره دارد. حکومت به عنوان یک نهاد یا سیستم سیاسی عمل می‌کند که اختیارات و مسئولیت‌های اجرایی و تنظیمی دارد تا به ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو