انقلاب . .

کد خبر: 442-991121 گروه: یادداشت
سه شنبه, 21 بهم 1399 23:18
انقلاب . .

دیشب اخبار ۲۰۳۰ رو نگاه میکردم خبرنگار از عابرین سوال میکرد آیا به انقلابی که پدرانتان چهل سال پیش کردند  #افتخار میکنی؟ یک نفر از آن تعداد با صراحت گفت #نه .

بهانه ای شد بنویسم چرا آن شخص این جمله را گفت ؟ کتمان نکنیم هستند برخی که این جمله را بگویند .
انقلابی با شعارهای #عدالت و #برابری و مبارزه با #فقر و.. شروع شد ،  چه شد که پس از ۴۲ سال برخی ابراز #نارضایتی میکنند؟
انقلاب یعنی #سوال و پرسشگری ، #باید_سوال_کرد شعارهایی که داده شد محقق شدند ؟ باید سوال کرد فقر و #فساد در این کشور ریشه کن شد ؟ باید سوال کرد همه از حق #کار و #مسکن و #تحصیل برخوردار شدند ؟ باید سوال کرد حلبی آبادها و #حاشیه_نشینی ها برچیده شد ؟ باید سوال کرد #اعتیاد و بیکاری از بین رفت ؟ باید سوال کرد از #وابستگی به غرب و شرق رها شدیم ؟ باید سوال کرد توانستیم با دنیا #تعامل و گفتگو کنیم ؟ باید سوال کرد همانطور که در بعد نظامی پیشرفت کردیم در #فرهنگ و #اقتصاد هم پیشرفت کردیم ؟ باید سوال کرد رنگ و #ریا از جامعه رخت بربست ؟ باید سوال کرد به  #آزادی_بیان و #پس از #بیان و اندیشه رسیدیم ؟ باید سوال کرد آیا همه در مقابل #قانون برابر شدند  ؟ باید سوال کرد #نخبه_پذیر شدیم یا نخبه #فرست ؟ باید سوال کرد #آقازادگی و شازده زادگی ریشه کن شد ؟  و..
باید جواب داد برای #آرمان های انقلاب که هزاران نفر #شهید شدند چه کردند که برخی در رسانه ملی صراحتا میگویند به انقلابی که پدران آنها کردند  افتخار نمیکنند !!
انقلاب یعنی #پرسشگری


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو