#قدردان  مدیران انقلابی سیستم #قضایی باشیم

#قدردان مدیران انقلابی سیستم #قضایی باشیم

سال ۹۹ هم رو به پایان است ، سالی که بارها بخاطر #شکایات برخی #مدیران #ناکابلد ، برخی مدیرانی که بجای پاسخگویی به نماینده افکار عمومی ،  قدم آخر را اول بر میداشتند و از #روزنامه دیده بان شکایت میکردند و همچنان شکایت میکنند تا به تاریکخانه ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو