در بدترین شرایط هم نباید کودکان را فراموش کرد

به مناسبت روز جهانی کودک

این روزها که  کودکانمان مظلومانه خانه نشینی و دوری از دوستان و بازی های کودکانه را تحمل می کنند و بعلت اپیدمی و تهدید  بیماری کرونا در دستیابی به  بسیاری از حقوق و آزادیهای  مدنی ،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی خود با چالش ها و ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو