ساختمان #متروپل آبادان فرو ریخت و تعدادی هم جان باختند .

ساختمان #متروپل آبادان فرو ریخت و تعدادی هم جان باختند .

هر ساختمانی که طبق #اصول ساخته نشود روزی فرو خواهد ریخت ، متخصصین امر #هشدار داده بودند که #سازه این ساختمان مشکل دارد اما چرا به هشدارها توجه نشده بود  نمی‌دانیم ، قابل #تامل اینکه این ساختمان در دست تکمیل بود و هنوز #بهره_برداری نشده بود ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو