دکتر محمد مصدق در آئینه تاریخ

به مناسبت سالروز کودتای ننگین 28 مرداد 1332

دکتر محمد مصدق در آئینه تاریخ

تاریخ معاصر ایران به ویژه تاریخ نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق سرشار از عبرت است. صحنه تاریخ این نهضت نشان دهنده دو صف بندی بارز و آشکار می باشد. در یک طرف استعمارگران نفت خوار و رجال خود فروش و درباریان فاسد می باشند و در طرف دیگر مردان و ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو